شرایط ثبت نام و آموزش نیمه خصوصی

این آموزش دو ماهه و نیمه ، در هفته یک جلسه ،هر جلسه یک ساعت ، که در مجموع 10 ساعت آموزش میباشد .

مدارک مورد نیاز ثبت نام :
- تکمیل فرم ثبت نام
- یک برگ کپی کارت ملی
- یک قطعه عکس
- حق عضویت ثبت نام